පරවියන්

For sale by mcshanith 6 Oct 9:55 amAlutgama, Kalutara

Rs 18,000

හොඳම පරව්යන් විකිණීමට .
පරවියන් 35 ක් ඇත. කුඩ්වත් සමග මිලට දෙනු ලබේ. විශාල වට්නාකම් ඇති පරවියන් ඇත.


Type of animal:
Bird
Report this ad

Contact

  • 0710609848
  • 0774872216

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad