පරිපාලන සහායක (කාන්තා/පිරිමි)

Posted by Granton Marketing Matara MEMBER22 Oct 10:43 amMatara, Matara

ජීවිතය ජයගන්න -එන්න අප සමඟ වසර 21 කට වඩා වැඩි රජයේ අනුමැතිය ලත් ජාත්‍යන්තර සමාගමක් වන Optimo International හි මාතර ශාඛාවේ හදිසි පුරප්පාඩු සඳහා, පරිපාලන සහායක (කාන්තා/පිරිමි) ========================

# සුදුසුකම්-

~ 06 මසක පුහුණු කාලයකින් පසුව ස්ථිර කරනු ලැබේ. * තෝරාගන්නා අය සඳහා රු. 15,000/= දීමනාවක් සමග කළමණාකරණ පුහුණුවක් නොමිලේ ......... *පුහුණුවේදී රු. 15,000/= ත් රු. 20,000/= ත් අතර දීමනා පිරිනැමේ. * පසුව රු. 35,000/= කට වඩා වැඩි වැටුප් සමඟ ඉහළ ගෙවීම්. ** අ.පො.ස. (සා/පෙළ) | (උ/පෙළ) වලින් පසු * පුහුණු කාලය තුල සියලුම පහසුකම් නොමිලේ...

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

**සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා දින 14 ක් ඇතුලත ikman.lk හරහා අයඳුම් කරන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Salary:
Negotiable
Industry:
Office Admin, Secretary / Reception
Job type:
Full time
Company website:
www.thegrantongroup.com
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Granton Marketing Matara

Possibility Unlimeted


Share this ad