පරිපාලන සහායක (කාන්තා/පිරිමි)

Posted by Smart Circle Nittumbuwa MEMBER 9 Oct 9:42 pmKalutara, Kalutara

ජීවිතය ජයගන්න -එන්න අප සමඟ

වසර 21 කට වඩා වැඩි රජයේ අනුමැතිය ලත් ජාත්‍යන්තර සමාගමක් වන DMI international හි පුරප්පාඩු සඳහා,

# තනතුර : පරිපාලන සහායක (කාන්තා/පිරිමි)
===============================

# සුදුසුකම් :

~ 06 මසක පුහුණු කාලයකින් පසුව ස්ථිර කරනු ලැබේ.
** අ.පො.ස. (සා/පෙළ) | (උ/පෙළ) වලින් පසු

# ප්‍රතිලාභ :

* තෝරාගන්නා අය සඳහා රු. 15,000/= දීමනාවක් සමග කළමණාකරණ පුහුණුවක් නොමිලේ ………

*පුහුණුවේදී රු. 15,000/= ත් රු. 20,000/= ත් අතර දීමනා පිරිනැමේ.

* පසුව රු. 35,000/= කට වඩා වැඩි වැටුප් සමඟ ඉහළ ගෙවීම්.

* පුහුණු කාලය තුල සියලුම පහසුකම්
නොමිලේ…

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

සම්මුඛ පරීක්ෂණ පිළිබඳව සහ පැවැත්වෙන ස්ථානය පිළිබඳව දැනගැනීම සඳහා දින 14 ක් ඇතුලත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අප වෙත අයඳුම් කරන්න.


Salary:
Rs 35,000 per month (Negotiable)
Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Company website:
grantonsrilanka.com
Report this ad

Apply for this job

  • 0702408866

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Smart Circle Nittumbuwa

Welcome to the leadership


Share this ad