පරිපාලන සහායක (කාන්තා/පිරිමි)

Posted by Optimo International - Gampaha MEMBER23 Sep 11:22 amGampaha, Gampaha

~ Optimo international ~

ඔබ

~ වයස අවු. 26ට අඩු
~ අ.පො.ස. (සා/පෙළ) පෙනී සිටි
~ හැකියාවෙන් පරිපූර්ණ අයෙකුනම් ,,,,,,,

අප ජාත්‍යන්තර සමාගම සඳහා 21 දෙනෙක් බඳවා ගනු ලැබේ.

# තනතුර : පරිපාලන සහායක (කාන්තා/පිරිමි)
=======================

# සුදුසුකම් :

# ඔබගේ පළාතට ස්ථිර පත්වීම්.

# පුහුණුවක් අවශ්‍යනම් පමණක් ලබා ගත හැක.

# ප්‍රතිලාභ :

# සුදුසුකම් මත ආකර්ශනීය ඉහල වැටුපක්, EPF, ETF ඇතුළු දීමනා රැසක් ( නවාතැන් සහ ආහාර සමඟ ) පිරිනැමේ.

### දක්ෂයින්ට කෙටි කාලීන උසස් වීම්,
# නවාතැන් පහසුකම්,
# දෙස් විදෙස් සංචාර සමග
# තවත් අමතර දීමනා රැසක්.....

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

සම්මුඛ පරීක්ෂණ පිළිබඳව සහ පැවැත්වෙන ස්ථානය පිළිබඳව දැනගැනීම සඳහා දින 14 ක් ඇතුලත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අප වෙත අයඳුම් කරන්න.

අප ආයතනයේ දැනට පවතින සියළුම රැකියා ඇබෑර්තු සඳහා මෙහි " Visit member's page හි ' Optimo International - Gampaha ' " Click කරන්න. | වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා එහි සඳහන් දුරකථන අංකයෙන් විමසන්න.


Industry:
Corporate Management / Business Analyst
Job type:
Full time
Company website:
www.grantonsrilanka.com
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Optimo International - Gampaha

Providing Various Jobs at your Convenience


Share this ad