පරිපාලන සහායක (කාන්තා)

Posted by Cervus Healthcare Pvt Ltd VERIFIED28 Oct 2:10 pmColombo 8, Colombo

# තනතුර - පරිපාලන සහායක (කාන්තා)
===========================

අපගේ කළමනාකරණ/පරිපාලන අංශ සඳහා නවකයින් බඳවා ගනු ලැබේ.
06 මසක පුහුණු කාලයකින් පසුව ස්ථිර කරනු ලැබේ. තෝරාගන්නා අය සඳහා රු. 10,000/= දීමනාවක් සමග කළමණාකරණ පුහුණුවක් නොමිලේ.

# සුදුසුකම් -

Basic Computer knowledge
General English konwledge
* අ.පො.ස. (උ/පෙළ) සමතුන් සඳහා විශේෂ අවස්ථාව

# වැටුප -

රු. 15,000/= සිට ඉහලට
EPF, ETF ඇතුළු අනෙකුත් දීමනා.
උනන්දුව හෑකියව මත උසස්වීම් සහ වටුප් වෑඩිකිරීම්

# අයදුම් කරන ආකාරය -

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත අයඳුම් කරන්න


Salary:
Rs 15,000 per month
Industry:
Office Admin, Secretary / Reception
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads