පරිපාලන නිලධාරී

Posted by Granton International Nittambuwa MEMBER15 Sep 11:19 pmMahiyanganaya, Badulla

කළමනාකරණ ක්ෂේත්රයේ රැකියාවක් සොයන ඔබට
මෙන්න අනගි අවස්ථාවක්

# තනතුර : පරිපාලන නිලධාරීන් (male/female)
=======================

# සුදුසුකම් :

• අවු. 18-30 අතර තරුණ ඔබට මේ සඳහා අයදුම් කල හැක.
• රු. 30000 – 45000 ක වැටුපක් සහ කළමනාකරණ පුහුණු පාඨමාලාවක් නොමිල
• a /l , o /l සමත් හෝ a /l හෝ o /l විභාගයට පෙන්සිටි අයට අයදුම් කල හැක .(ගැහැණු /පිරිමි)

dmi International ආයතනයේ දිවයින පුරා අළුතින් ආරම්භ කරන ශාඛාවන් සඳහා කළමනාකරුවන් බඳවාගැනීම දැන් සිදුකෙරේ
.
# ප්‍රතිලාභ :

• නොමිලේ ජාත්යන්තර මට්ටමේ පුහුණුවක්.
• පුහුණු කාලය තුලදී රු. 12000 – 18000 දක්වා දීමනාවක්.
• අනතුරුව රු. 30000 – 45000 අතර දීමනා සමගින් ස්ථිර වැටුප්.
• වෛද්ය රක්ෂණාවරණයක්, විදේශීය පුහුණු අවස්ථා, නවාතැන් ඇතුළු සියළු පහසුකම් නොමිලේ.
EPF / ETF
• විදේශ සංචාර/ විදේශ පුහුණු
ලොවම පිළිගත් dmi International වී ඔබේ සිහින යථාර්තයක් කරගන්න අදම අපත් සමග අත්වැල් බැඳගන්න...

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Salary:
Rs 30,000 per month
Industry:
Corporate Management / Business Analyst
Job type:
Full time
Company website:
grantonsrilanka.com
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Granton International Nittambuwa

We make your Dream a Reality


Share this ad