පරිගනක දත්ත ක්‍රියාකරුවන්

Posted by Private Poster 6 Sep 2:32 pmKamburupitiya, Matara

ඉහත තනතුර සදහා පහත සුදුසු කම් සපුරා තිබිය යුතුය
1.පරිගනක හෑසිරවිමෙ හෑකි යාව
2.උසස් පෙල වානිජ විශය මාලාවෙන් හදාරා තිබිය යුතුය
3.සුපර් සිටිහි තොග මිලදි ගැනිම, දත්ත හැසිරිම සහ තොග පවත්වා ගෙන යාමේ දැනුම

දින 14 ක් ඇතුලත ikman.lk හරහා අයඳුම් කරන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
IT / Telecom
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad