පරිඝණක ක්‍රියාකරවන්නියන්

Posted by Private Poster VERIFIED16 Sep 11:25 amAnuradhapura, Anuradhapura

# තනතුර : පරිඝණක ක්‍රියාකරවන්නියන්
===========================

භාන්ඩ බෙදාහැරීමේ ප්‍රසිද්ධ නියෝජිත ආයතනයක් සදහා පරිඝණක දැනුම අැති ගිණුම් ලිපිකාරිනියක් අවශ්‍යයයි .

III පියවර අවටින් විශේෂයි.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත සුදුසුකම් සපුරාලයි නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
IT / Telecom
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0777635812

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad