ප්‍රදර්ශනාගාර අලෙවිකරුවන්

Posted by This & That (pvt) ltd VERIFIED17 Nov 2:00 pmMaharagama, Colombo

# තනතුර : ප්‍රදර්ශනාගාර අලෙවිකරුවන් (පිරිමි/කාන්තා)
====================

# සුදුසුකම්-

වයස අවුරුදු 18-35 අතර කාර්යක්ෂම හා සුහදශීලී කාන්තා හෝ පිරිමි
වැඩ කාලය පැය 8 හෝ 10 වන අතර ආරම්භය පෙ.ව. 8.30.

# ප්‍රතිලාභ -

ආකර්ශනීය වැටුප්, ප්‍රතිලාභ , EPF, ETF සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද
පුහුණුව ලබාදේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.


Industry:
Sales / Retail
Job type:
Full time
Company website:
thisandthat.lk
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads