ප්‍රදර්ශනාගාර අලෙවි ප්‍රවර්ධන නිලධාරී

Posted by Rainco (Pvt) Ltd. MEMBER15 Sep 12:24 pmMount Lavinia, Colombo

# තනතුර : ප්‍රදර්ශනාගාර අලෙවි ප්‍රවර්ධන නිලධාරී |

ශ්‍රී ලංකේය කුඩ සහ ඒ හා ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන අලෙවියේ ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර කිර්තිය සහ පාරිභෝගික විශ්වාසය වසර ගණනාවක් පුරාවට දිනාගෙන තිබෙන අප ආයතනයේ නවතම ශාඛා ජාලය සඳහා නවකයින් බඳවා ගනු ලැබේ.

# POSITION : Showroom Sales Promotion Officer
=======================

# රැකියාවේ කාර්ය භාරය :

~ ආයතනය නියෝජනය කරමින් ආයතනයේ භාණ්ඩ ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
~ ආයතනික නිෂ්පාදන පිළිබඳව පාරිභෝගිකයින්ට නිසි දැනුමක් ලබා දීම.
~ පාරිභෝගික විමසීම් සහ ගැටළු සම්බන්ධයෙන් නිසි පරිදි කටයුතු කිරීම.
~ මාසික අලෙවි ඉලක්ක වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීම.
~ ප්‍රදර්ශනාගාරයේ භාණ්ඩ වල අගය (Stock) නිසි පරිදි පවත්වාගෙන යාම.
~ පාරිභෝගික අවශ්‍යතා සහ යෝජනා අනුව නව වෙළඳ ප්‍රවණතා පිළිබඳව කළමනාකාරිත්වය දැනුවත් කිරීම.

# සුදුසුකම් :

~ අ.පො.ස. (උ/පෙළ) සමත්
~ ධනාත්මකව පාරිභෝගික සබඳතා පැවැත්වීමේ හැකියාව
~ කාර්යක්‍ෂම සහ මනා සන්නිවේදන හැකියාව
~ ප්‍රදර්ශනාගාර අලෙවි ප්‍රවර්ධන ක්ෂේත්‍රයේ පළපුරුද්ද තිබීම විශේෂ සුදුසුකමකි.
~ වයස අවු. 28 ට අඩු

# ප්‍රතිලාභ :

## ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF සහ අනෙකුත් දීමනා රැසක් පිරිනැමේ. ##

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, සැප්තැම්බර් මස 30 දිනට පෙර මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.

Rainco (Pvt) Ltd
05, Post Master’s Place, (Off Templers Road)
Mt. Lavinia.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Sales / Retail
Job type:
Full time
Company website:
www.erainco.com
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Rainco (Pvt) Ltd.

Reaching heights in creating Passionate Brands


Share this ad