පර්චස් 40 හෝ ඊට වැඩි ඉඩමක් අවශ්‍යි.

Wanted by anushka26 Oct 3:38 pmHomagama, Colombo


කන්ටේනර් අංගනයක් සඳහා පර්චස් 40 හෝ ඊට වැඩි ඉඩමක් මිලට ගැනීමට පහත සඳහන් ප්‍රදේශ වලින් අවශ්‍යි.
අතුරුගිරිය , මාලබේ , කඩුවෙල , පිළියන්දල , කස්බව , බෝකුන්දර , බොරලෙස්ගමුව ඉක්මනින් අවශ්‍යි.
සැ.යු ; ඉඩමට යන මාර්ගය අඩි 80 කට ආසන්නව පළල විය යුතුය.
දුරකථන :


Report this ad

Contact

  • 0773012099

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads