පොයින්ට් ගල්/ ගල් පතුරු (Point Gal)

For sale by Madhu21 Sep 9:38 amKurunegala, Kurunegala

Rs 115

Negotiable


පොයින්ට් ගල් / ගල් පතුරු (Point Gal, Granite)

සියලූම වර්ණ වලින් ලබාගත් හැක (කලු, දුඹුරු, කහ, සුදු පැහැයට හුරු වර්ණ වලින් )

සාමාන්‍ය ගල් පතුරු - රු. 135/- සිට (වර්ග අඩියක්)
කපා සකසන ලද ගල් පතුරු - දැනට නැත (අවශ්‍යතාවය අනුව ලබාගත හැක)

ගල් සහ වැඩ කුලී සමග කපා අල්ලා දීමට (තාප්ප, ගේට්ටු හෝ බිත්ති ) - රු. 435/- සිට (වර්ග අඩියක්)

විශාල ප්‍රමාණයේ ඇනවුම් සදහා ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයිය හැක.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0772834327

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad