පොම්පකරුවන් - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Private Poster VERIFIED27 Sep 4:09 pmAmbalangoda, Galle

# තනතුර - පොම්පකරුවන් - ශ්‍රී ලංකා
==========================

අම්බලන්ගොඩ ඉන්ධන පිරවූම්හලට දුරබැහැරින් පළපුරු ඇති / නැති පොම්පකරුවන් අවශ්‍යයි.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
General Labour
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0773546630

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad