පොල් ලෙලි උවමනා කර තිබේ

Wanted by THISUM 7 Oct 10:01 pmMatara, Matara


කොහු ලණු සහ පොල් කොහු නිෂ්පාදන ආයතනයකට පොල් ලෙලි උවමනා කර තිබේ. පොල් ලෙල්ලක් සඳහා රු. 2.50 ක මුදලක් ගෙවනු ලැබේ.


Report this ad

Contact

  • 0412245882
  • 0702382962

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad