පොල් ඉඩමක් අවශ්‍ය කර තිබේ - නාරම්මල

Wanted by Ruwan17 Sep 2:00 amNarammala, Kurunegala


පොල් අක්කර 2හො3ක් අවශ්‍ය කර තිබේ.නාරම්මල (හොරොම්බාව,නක්වත්ත) අවටින් තිබෙනම් අමතන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0765722130

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad