පිත්තල බඩු

For sale by JE Enterprises MEMBER27 Nov 10:31 amKelaniya, Gampaha

Rs 145,000

පිත්තල බඩු
පිත්තල බඩු තොගයක් විකිණීමට ටිබේ.
තොගයටම මිල දම ඇත.
කැබලි 80 පමණ ඇත.(පිත්තල කෙන්ඩි,මුට්ටි,පහන්,කිල්ලෝට,ආබරණ දමන පෙට්ටි මෙයට ඇතුලත්)


Condition:
New
Report this ad
  • Item will be delivered by ikman

  • Pay only if you are satisfied

Have a question?
0712852563

 

Stay safe on ikman.lk!

Using Buy Now is the safest way to buy this item.
  • No travelling to meet strangers
  • No risk of fraud or theft

Be wary of sellers who insist on meeting in person or want upfront fees. Be sure to report them to us!

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

  • Item will be delivered by ikman

  • Pay only if you are satisfied

Have a question?
Visit member's page
JE Enterprises

The Best Products


Share this ad