පිටිපනින් නවාතැන් පහසුකම් අවශ්‍යයි

Wanted to rent by Kasun Sanjith 22 Nov 8:49 pmHomagama, Colombo


සුවපහසු ආරක්ෂිත කාමරයක් අවශයි.
NSBM සරසවිය ආසන්නව


Report this ad

Contact

  • 0719578259

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads