පිටිපනින් නවාතැන් පහසුකම් අවශ්‍යයි

Wanted to rent by happy 8 Nov 7:59 amHomagama, Colombo


හෝමාගම පිටිපන nsbm හරිත සරසවියට ආසන්නයෙන් නවාතැන් පහසුකම් අවශ්‍යයි.


Report this ad

Contact

  • 0716125007

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad