පිරිසිඳු කරන්නන් - උතුරු සයිප්‍රසය

Posted by Champika Exports & HR Consultancy MEMBER14 Feb 11:40 amNugegoda, Colombo

චම්පික අපනයනකරුවන් (පුද්) සමාගම යනු, 1979 දී ස්ථාපිත ප්‍රගතශීලි හා අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා නව්ය මානව සම්පත් සොයාදෙන විශ්වසනීය ආයතනයකි.

# පිරිසිඳු කරන්නන් - උතුරු සයිප්‍රසය
=============================

# ප්‍රතිලාභ:

- වැටුප 400 යුරෝ
- වයස 21 - 45
- නවාතැන්
- ප්‍රවාහන පහසුකම්
- ආහාර
- වසර 2 ක කොන්ත්‍රාත් පදනම
- වෛද්‍ය පහසුකම් නොමිලේ.

කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

- කාරුණිකව ඔබගේ විදේශ ගමන් බලපත්රය, සී.වී., ඡායාරූප, සහතික ආදිය ගෙන

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය

- වැඩි විස්තර සඳහා මෙම දැන්වීමි පිළිබඳ අපේ සාමාජික පිටුවට පිවිසෙන්න.
- ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින ​21​ ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට පහත ඇති ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

160/2/1, හයිෙලවල් පාර,
නුගේගොඩ.
ශ්රී ලංකාව.


Industry:
General Labour
Job type:
Contract
Company website:
www.champikamanpower.com/index.php
Report this ad

Apply for this job

Call Champika Exporters (Pvt) Ltd to apply

0114546453

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Champika Exports & HR Consultancy

The way to a successful career pathShare this ad