පිරිසිඳු කරන්නන් - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Darya Cleaning 7 Sep 4:16 pmNegombo, Gampaha

මීගමුව ප්‍රදේශයේ පිහිටි ජාත්‍යන්තර පාසලකට , සේවා කටයුතු කිරීම සේවක සේවිකාවන් සදහා ඇබෑර්තූ ඇත.

* වයස අවු.18 සිට 40 දක්වා අයදුම් කරන්න.
* මාසික වැටුප රු.15,000.

අදම අයදුම් කරන්න.වැඩි විස්තර සදහා චායා ප්‍රනාන්දු අමතන්න.

දින 21 ක් ඇතුලත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Salary:
Rs 15,000 per month (Negotiable)
Industry:
General Labour
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0768935059

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads