පිරිසිදු කරන්නන්-කරන්නියන්

Posted by ශ්‍රී ලංකා ජාතික වාණිජ මණ්ඩල‍‍ය VERIFIED 3 Oct 2:46 pmColombo 10, Colombo

# තනතුර - පිරිසිදු කරන්නන්-කරන්නියන්
=============================
ශ්‍රී ලංකා ජාතික වාණිජ මණ්ඩල‍‍ය
නො. 450,
ඩී. ආර්. විජේවර්ධන මාවත,
කොළඹ 10

# සුදුසුකම් -

ඔබ අප ආයතනය හා අනුබද්ධව පිරිසිදු කිරීමේ සේවකයෙක් ලෙස සේවය කිරීමට කැමති අයෙකු නම්,

 වයස අවුරුදු 20 ත් 50ත් අතර
 පළපුරුද්ද තිබීම අමතර සුදුසුකමකි

# අයදුම් කරන ආකාරය -

ජීව දත්ත පත්‍රිකාව සමග දින 07 ක් ඇතුළත අයදුම් කරන්න. නැතිනම්, සතියේ දිනවල උදෑසන 9.00 ත් හවස 4.00 ත් ඇතුලත සම්මුඛ පරීක්ෂණ සදහා ශ්‍රී ලංකා ජාතික වාණිජ මණ්ඩල‍‍යට පැමිණෙන්න.


Industry:
General Labour
Job type:
Full time
Company website:
www.nationalchamber.lk
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads