පිරිසිදු කරන්නන් (කාන්තා/පිරිමි) - කටාර්

Posted by Rodney Foreign Employment (Pvt) Ltd MEMBER11 Jan 6:56 pmColombo 5, Colombo

පිරිසිදු කරන්නන් කාන්තා පිරිමි......

කටාර්හි පිහිටි පිරිසිදු කිරිමේ ආයතනයක් සදහා කාන්තා පිරිමි දෙපක්ෂයෙන්ම පිරිසිදු කරන්නන් වහාම අවශ්‍ය කර ඇත.
පිටත් වීම ඉක්මනින්....
වයස 40ට අඩු අය සදහා..
වැටුප් රු.32,000 සිට නවාතැන් ප්‍රවාහනය නොමිලේ.
අතිකාල දීමනා ද ලබා දේ...
කපල්ස් (යුවළ ) අයටද එකම ස්ථානයක සේවයට යා හැකී..

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න.
Apply within 21 days via ikman.lk

රොඩ්නි විදේශ රැකියා ආයතනය
292 B, 2/1,
හැව්ලොක් පාර
කොළඹ 05


Industry:
General Labour
Job type:
Full time
Company website:
www.rodneyrecruitmentlk.com
Report this ad

Apply for this job

 Application deadline: 25 Jan 2017
Call Rodney Foreign Employment Agency Pvt Ltd to apply

0726999886

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

 Application deadline: 25 Jan 2017
Visit member's page

Share this ad