පිරිසිදු කරන්නියන් - ඩුබායි

Posted by Tinncks Asia (Pvt) Ltd MEMBER22 Sep 2:42 pmBattaramulla, Colombo

ඩුබායි රාජ්‍යයේ පිළිගත් ආයතනයක පිරිසිදු කරන්නියන්
සඳහා රැකියා ඇබෑර්තු

# ප්‍රතිලාභ

රැ 50, 000 කට වඩා ඉහල වැටුපක්
අතිකාල දීමනා, ආහාර, නවාතැන් පහසුකම්
රක්ෂණය, වෛද්‍ය පහසුකම්

අවුරුදු 2 ක කොන්ත්‍රාත් කාලය අවසානයේ ආපසු පැමිණීමේ ගුවන් ප්‍රවේශ පත්‍රය නොමිලේ

# සුදුසුකම්

සැ.යු: අවුරුදු 35 ට අඩු කාන්තාවන් පමණී

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.

TINNCKS ASIA PVT LTD
NO 251/2C, DEWMAN PALACE, KADUWELA ROAD, BATTARAMULLA


Industry:
Work Overseas
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0773991995

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Tinncks Asia (Pvt) Ltd

Take a Step Forward


Share this ad

More ads from Tinncks Asia (Pvt) Ltd