පිරිසිදු කිරීම් සහායක (කාන්තා)

Posted by Deepika Micro Credit (Pvt) Ltd MEMBER 5 Oct 8:10 pmMalabe, Colombo

මාතර කාර්යාලයක් සදහා පිරිසිදු කරන්නියන් ඉතා ඉක්මනින් අවශ්‍ය වී ඇත.

සේවාකාලය : පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා වේ .

# තනතුර : පිරිසිදු කිරීම් සහායක (කාන්තා)
===============================
# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හි සඳහන් දුරකථන අංකය හරහා අයඳුම් කරන්න.

ලිපිනය :

නො : 02, අලුත් මාවත, උයන්වත්ත.


Salary:
Rs 20,000 per month (Negotiable)
Industry:
General Labour
Job type:
Full time
Company website:
www.deepikamicrocredit.com
Report this ad

Apply for this job

  • 0412224001

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Deepika Micro Credit (Pvt) Ltd

Ensuring Customer's Satisfaction


Share this ad