පින්තාරුකරු (පිරිමි)

Posted by BRJW Enterprise (Pvt) Ltd MEMBER21 Sep 8:53 pmKohuwala, Colombo

B. R. J. W. Enterprises (Pvt) Ltd.

# තනතුර : පින්තාරුකරු (පිරිමි) | Painter (Male)
=======================

අපගේ ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම සමඟ එක්වන්න.

# රැකියාවේ කාර්ය භාරය :

නවීන තාක්‍ෂණ ක්‍රම උපයෝගී කරගෙන අප ආයතනය වාහන පින්තාරු කරනු ලැබේ. (Paint Booth)

පළපුරුදු පින්තාරු කරුවන් සඳහා ඇබෑර්තු ඇත.

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය ඉහල වැටුපක්, EPF, ETF සහ අනෙකුත් දීමනා රැසක් පිරිනමනු ලැබේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, වැඩි විස්තර සඳහා දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හි සඳහන් දුරකථන අංකයෙන් විමසන්න.


Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Company website:
brjw.lk/contactus.php
Report this ad

Apply for this job

  • 0778544944

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad