පිළිගැනීමේ නිළධාරිනි

Posted by Sell Fast | Kandy | SJI Advertising MEMBER30 Aug 4:33 pmNuwara Eliya, Nuwara Eliya

We need receptionists for long time work.
Age limit 17-45.
Must fluent speaking three languages.
Pleasant look.
Experience and non experience can apply.
Class going are not welcome.
Working time 8am to 5pm.
Accommodation and food can supply for low cost.
Visit our Kandy main branches for the walking interviews.

දීර්ඝ කාලීන සේවයට පිළිගැනීමේ නිළධාරිනි අවශ්‍යයි.
වයස අවුරැදු 17-45.
පුහුණු, නුපුහුණු දෙපාර්ෂවයටම අයදුම් කල හැකිය.
චතුර කතිකත්වයක් තිබීම.
භාෂා 3 ම කතා කල හැකි වීම.
ප්‍ර්සන්න පෙනුමක් තිබීම.
භාහිර පංති නොයන අයෙක් වීම
සේවා කාලය උදැ 8- සවස 5
කෑම, නවාතැන් සහනදායී මිලට.
මහනුවර ශාඛාවට සතියේ දිනක පැමිණ හමුවන්න.

දින 14ක් ඇතුළත විමසන්න.


Salary:
Rs 18,000 per month
Industry:
Office Admin, Secretary / Reception
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0774186250

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Kandy | SJI Advertising

Authorized ikman.lk agent in Kandy


Share this ad