පිළිගැනීමේ නිලධාරිණියන්

Posted by Britex Safety House VERIFIED10 Oct 12:12 pmGalle, Galle

# තනතුර -පිළිගැනීමේ නිලධාරිණියන්
==========================

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා අයදුම් කරන්න.

සම්මුඛ පරීක්ෂනය සදහා පෙ.ව. 9.00 ත් ප .ව . 3.00 ත් අතර පැමිණෙන්න.

Britex Safety House
No.31,
Wewalwala Road,
Bataganwila,
Galle.


Industry:
Office Admin, Secretary / Reception
Job type:
Full time
Company website:
lk.kompass.com/c/britex-safety-house/lk010139/
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad