පිළිගැනීමේ නිලධාරිනී

Posted by Suranja Investment (PVT) LTD VERIFIED14 Nov 12:07 pmHorana, Kalutara

Suranja Investment (PVT) LTD වන අප ආයතනය සඳහා පිළිගැනීමේ නිලධාරිනියක් අවශ්‍යව ඇත.

# තනතුර : පිළිගැනීමේ නිලධාරිනී
=======================

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

සම්මුඛ පරීක්ෂණ පිළිබඳව විස්තර දැන ගැනීම සඳහා දින 14 ක් තුළ පහත සඳහන් දුරකථන අංකය අමතන්න.


Salary:
Rs 25,000 per month (Negotiable)
Industry:
Office Admin, Secretary / Reception
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0777137957

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads