පිලිමතලාව නගරයයෙන් වටින ඉඩමක් විකිණීමට

For sale by Sell Fast | Kandy | The Best Promo Ad MEMBER19 Nov 6:29 pmPilimatalawa, Kandy

Rs 12,755,000

Negotiable


පර්චස් 30.5 පිලිමතලාව නගරයයෙන් මීටර් 300ක් නුදුරින් අනර්ඝ ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිණීමට ජලය විදුලිය සහ සියලූම පහසුකම් සහිතව


Address:
පිලිමතලාව
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
30.5 perches
Report this ad

Contact

  • 0777603603
  • 0725830930

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Kandy | The Best Promo Ad

Authorized ikman.lk agent in Kandy


Share this ad