පිහිනුම් තටාක සේවක - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Chamith Gunasekara VERIFIED24 Oct 9:51 amColombo 1, Colombo

# තනතුර - පිහිනුම් තටාක සේවක - ශ්‍රී ලංකා
=============================

# සුදුසුකම් :

01. පිහිනුම් තටාක පවත්වා ගෙන යාම පිළිබඳ ව අවම වසරක හෝ වසර 2 ක පළපුරුද්ද
02. අ.පො.ස. (සා/පෙළ)
03. වයස අවු . 20 - 40 අතර
04. පිහිනුම් තටාක පිරිසිදු කිරීම පිළිබඳව පළපුරුද්ද
05. පිහිනුම් තටාක අංගෝපාංග හැසිරවීම සහ භාවිතය පිළිබඳව පළපුරුද්ද
06. පිරිමි අයදුම්කරුවන් පමණක් අයඳුම් කරන්න.

# ප්‍රතිලාභ :

මූලික වැටුප + ගමන් වියදම් දීමනා + අතිකාල දීමනා + පවුල් සෞඛ්ය රක්ෂණය + නොමිලේ නිළ ඇඳුම් සහ ආකර්ශනීය ආයතන දිරි දීමනා ඇතුළු වෙනත් දීමනා රැසක් පිරිනැමේ.

# අයදුම් කරන ආකාරය :

දින 14 ක් ඇතුලත ඔබගේ අයදුම්පත ikman.lk හරහා යොමු කරන්න.


Industry:
Hotels / Hospitality / Tourism
Job type:
Full time
Company website:
www.realty.lk
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads