පිහිනුම් තටාක නඩත්තුකරු - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Diligent Consulting Group (Pvt) Ltd MEMBER22 Nov 5:51 amColombo 1, Colombo

කොළඹ ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේ පිහිටා ඇති සමාගමක පිහිනුම් තටාක නඩත්තුකරන්නන් සඳහා ඇබෑර්තුවක් ඇත.

# තනතුර : පිහිනුම් තටාක නඩත්තුකරු - ශ්‍රී ලංකා
=================================

# ප්‍රතිලාභ :

රු.35,000 - 40,000ත් අතර මුලීක වැටුපට අමතරව ඔබට අත්තිකාල දීමනා ඇතුළු තවත් ප්‍රථිලාභ රැසක් හිමිවනු ඇත.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.

[ ඔබටත් පිහිනුම් තටාක නඩත්තුකරුවෙකුලෙස සේවය කිරීමට අවශ්‍ය දනුම හා කුසලතාව ඇත්නම් මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හි සඳහන් දුරකථන අංකයෙන් අමතන්න. ]


Industry:
General Labour
Job type:
Full time
Company website:
diligent.lk/
Report this ad

Apply for this job

  • 0759338827

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad