පෙන්ට් වැඩ බාස්වරුන් - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Skillmart VERIFIED22 Nov 12:39 pmColombo 11, Colombo

# තනතුර : පෙන්ට් වැඩ බාස්වරුන් - ශ්‍රී ලංකා
=======================

පෙන්ට් වැඩ බාස් වරුන් සදහා අබැර්තු
හැකියාව හා අත්දැකිම් අනුව අකර්ශනීය දීමනා

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Salary:
Rs 3,000 per day (Negotiable)
Industry:
General Labour
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

Call Skillmart to apply

0776788197

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads