පැරණි පෙට්ටගම

For sale by P.R.M. Jayasekara12 Oct 8:52 pmGampaha, Gampaha

Rs 265,000

වසර 150 පමණ පැරණි .තනි කොස්ලීයෙන් සාදා ඇත . පැරණි ක්‍රමයට කැටයම් කපා ඇත .
දිග අඩි 6 x පළල අඩි 3 x උස අඩි 4 යි .
ඇත් දළ වලින් සහ කළුවර ලීයෙන් කැටයම් කර ඇත .


Condition:
Used
Furniture type:
Antique / art
Report this ad

Contact

  • 0710388848

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad