පැරණි නිවාස කඩා ඉවත් කිරීම

For sale by Shamal Builders30 Nov 10:55 pmJa-Ela, Gampaha

Negotiable

Negotiable


පැරණි නිවාස සහ ගොඩනැගිලි කඩා ඉවත් කිරීමට භාර ගනු ලැබේ. බැකෝ යන්ත සහ ටිපර් රථ කුලියට දීමට ඇත.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Service type:
Commercial Vehicle Rentals
Report this ad

Contact

  • 0777912390
  • 0777981492

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad