පැරනි ඕගන් සදහා පෙන් ඩ්‍රයිව්

For sale by Madu Music Center MEMBER14 Jan 10:38 pmHomagama, Colombo

Rs 7,000

ඔබගේ ඕනෑම වර්ගයක පැරනි ඕගනයක් සදහා ඩිස්කට් වෙනුවට යූඑස්බී පෙන් ඩ්‍රයිව් සම්බන්ධ කිරීමට අවශ්‍ය නම් අප අමතන්න.

වසරක වගකීමක් සමග සවිකරගන්න..
මෙම උපකරණය වසර 7 සිට ශීලංකාවේ පළමු හා විශ්වාසවන්ත ආනයනය කිරීම අප ආයතනයවේ ...

ඔබේ වටිනා ඕගනය පලපුරුදු කාර්මික හා වාදන ශිල්පියෙක් මගින් සාදා ගන්න.
MADU MUSIC CENTER -Homagama
වෙනත් ශාඛාවන් නොමැත..


Condition:
New
Instrument type:
Other Instrument
Report this ad
  • Item will be delivered by ikman

  • Pay only if you are satisfied

Have a question?
0777950044

 

Stay safe on ikman.lk!

Using Buy Now is the safest way to buy this item.
  • No travelling to meet strangers
  • No risk of fraud or theft

Be wary of sellers who insist on meeting in person or want upfront fees. Be sure to report them to us!

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

  • Item will be delivered by ikman

  • Pay only if you are satisfied

Have a question?
Visit member's page
Madu Music Center

Musical Instruments and EquipmentShare this ad