පාවිච්චි කරන ලද වාත්තු පස් අවශ්‍යයි

Wanted by Eranga 9 Oct 1:15 pmWennappuwa, Puttalam


කුඩා වාත්තු වැඩපළක් සඳහා පාවිච්චි කරන ලද වාත්තු පස් අවශ්‍ය කර තිබේ. පාවිච්චි කරන ලද වාත්තු පස් විකිණීමට ඇත්නම් කතා කරන්න.


Report this ad

Contact

  • 0770749390

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads