පාවිච්චි කරන ලද කැබින්

For sale by Nimal 8 Nov 3:24 pmGampaha, Gampaha

Rs 120,000

Negotiable


** රක්ෂණ සමාගමකින් මිල දී ගත් 2 කැබ් කැබින්ස් 4ක් ඉක්මනින් විකුණනු ලැබේ.
** අඩුපාඩු සහිත

Models:
**Canter
**Nissan Atlas
**Mazda
**Izusu
කැබින් 4ම 120,000


Condition:
Used
Item type:
Auto part
Report this ad

Contact

  • 0777404920

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad