පාසල් හැරගිය ඔබට ඉංග්‍රීසී

For sale by Smart English27 Sep 8:01 pmKandy, Kandy

Rs 3,000

පාසල් හැරගිය ඔබට සහ රැකියා අපේක්ෂිත ඔබට
වඩාත් ගැලපෙන ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව
නිවසට පැමිණ ඉගැන්වේ
සතියේ දින 7ම දිවා කාලයේ කාලසටහන්

තරැණ මාධ්‍ය වෘත්තිකයෙක් පන්ති මෙහෙයවයි.
මහනුවර, ගම්පොල, ෙප්රාදෙණිය සහ කටුගස්තොට අවට පමණයි

Oxford English Only / No USA ENGLISH
බ්‍රිතාන්‍ය උරැවට ඉංග්‍රීසි කථා කිරීමට කැමැති අය සදහා පමණයි

(අැමරිකානු උරැවට ඉංග්‍රීසි කථා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ෙමම පාඨමාලාව ඔබට සුදුසු නැත. අැමරිකානු වීසා අයදුම් කරන ෙහා් අැමරිකාවට යාමට බලාපොරොත්තු වන ෙහා් අැමරිකානු අායතනයක රැකියාව බලාපොරාත්තු වන ඔබට සුදුසු නොවේ.)


Report this ad

Contact

  • 0777035451

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad