පාරිභෝගික සේවා සහායක (කාන්තා/පිරිමි)

Posted by Diligent Consulting Group (Pvt) Ltd 30 Nov 9:11 amBattaramulla, Colombo

දිවයිනේ ප්‍රසිද්ධ මුල්‍ය ආයතනයක පහත දක්වා ඇති ශාබාවන්හි

# තනතුර : පාරිභෝගික සේවා සහායක (පිරිමි / කාන්තා)
========================
යන තනතුරු සඳහා ඇබැර්තු ඇත.
දඹුල්ල
මතුගම
කුරුණෑගල

# සුදුසුකම්
අ.පො.ස උ.පෙ සමත් වි තිබිම අනිවාර්ය වේ.

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.

රු.16,000 - 20,000ත් අතර මුලීක වැටුපක් හා තවත් ප්‍රථිලාභ රැසක් හිමිවනු ඇත.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.


Industry:
Customer Service
Job type:
Contract
Company website:
diligent.lk/
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad

More ads from Diligent Consulting Group (Pvt) Ltd