පාරිභෝගික සේවා සහායක (කාන්තා)

Posted by REECHILLE30 Sep 10:54 amBattaramulla, Colombo

# රැකියා තනතුර : පාරිභෝගික සේවා සහායක | Customer Service Assistant (කාන්තා) - පුහුණු

රැකියාවක් පමණක්ම නොව සාර්ථක ජීවිතයකට ආරම්භයක්. ! REECHILLE
අපගේ විශිෂ්ටයන් සමඟ එක්වන්න.

# සුදුසුකම් :

වයස අවුරුදු 18 - 30 අතර
අ.පො.ස. (සා/පෙළ) හෝ අ.පො.ස. (උ/පෙළ) සමත්
COSMATICS & KIDS DEPARTMENT

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුප්, EPF, ETF ඇතුළු අනෙකුත් දිරි දීමනා රැසක් පිරිනැමේ. (දීමනා, අතිකාල, විශේෂ ප්රසාද දීමනා ඇතුළුව)

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා පැමිණෙන්න.
සම්මුඛ පරීක්ෂණ පිළිබඳව සහ පැවැත්වෙන ස්ථානය පිළිබඳව දැනගැනීම සඳහා දින 14 ක් ඇතුලත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අප වෙත අයඳුම් කරන්න. .

සැලකිය යුතුයි : සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා පැමිණෙන විට ජීව දත්ත පත්රිකාව, ජාතික හැදුනුම්පත, අධ්යාපන සහතිකපත් සහ උප්පැන්න සහතිකය රැගෙන පැමිණෙන්න..

REECHILLE
NO 312,
Kaduwela Road,
Thalangama North,
Koswatt.


Industry:
Customer Service
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads