පානිය ජල බොතල් - 1L

For sale by Speed Brands (Pvt) Ltd MEMBER16 Nov 9:57 amColombo 5, Colombo

Rs 16

ඔබගේ සිල්ලර ව්යාපාරය සදහා පානිය ජලය අවම මිලට නිෂ්පාදන ආයතනය විසින් නොමිලේ සපයනු ලෑබෙ. මුදල් වලට පමනයි. වතුර බොතයක මිල රු. 16 සිට. විමසිම්


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0772340770

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad