පාදුක්කෙන් කලු ගලක් විකිණීමට

For sale by Jayantha Pathirana13 Sep 11:45 amPadukka, Colombo

Rs 120,000,000

Negotiable


පාදුක්ක වටරක දුම්රිය ස්ථානයට නුදුරුව අක්කර 5ක ඉඩමක පිහිටි කලු ගලක් විකිණීමට ඇත.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
Watareka, Padukka
Land type:
Commercial, Other
Land size:
5.0 acres
Report this ad

Contact

  • 0777493651

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad