ඔයාගෙ Lover කොහෙද බලමුද?

For sale by Sell Fast | Adz King දැන්වීම් ආයතනය MEMBER 2 Oct 5:26 pmKadawatha, Gampaha


ඔබේ ආදරණීයයන් සිටිනා තැන සොයන්න.
#771*462# අමතන්න & send 1
360' මගින් ඔවුන් සිටින තැන SMS මගින් දැනගන්න.
Smart Phones අවශ්‍ය නැත.Smart phone එකක් ඈත්නම්,
Map මගින් සිටින තෑන තක්කෙටම සොයා ගන්න පුලුවන්.
(ඔබගේ සහ සොයන අයගේ දුරකථන ලියාපදිංචි යුතුය)

මොන දේ උනත් දැන් තත්පර ගානකින් ඔබගේ සමීපතමයන් ඉන්න තැන SMS එකකින් දැනගන්න.#771*462# අමතන්න & send 1,එමෙන්ම මෙම සේවාව ලබාදීඇති ඕනෑම Dialog SIM එකක් ඇති දුරකතයක් තිබෙන තැන හදුනාගන්න .
ඔබෙ Dialog දුරකථනයෙන් reg 360 සඳහන් කර 77177 ට SMS කරන්න
ඔබ සොයන කෙනා මෙම සේවාව සමග සම්බන්ධ වී සිටිය යුතුය.
ඒසඳහා Dialog සම්බන්ධතාවය ඇති දුරකථනයෙන් reg 360 සඳහන් කර 77177 ට SMS කරන්න
ප්‍රධාන පහසුකම්
1.ඔබගේ සමීපතමයන් සිටිනා ප්‍රදේශය/ස්ථානය දැනගන්න
2.ඔබගේ වාහනය තිබෙනා ප්‍රදේශය/ස්ථානය දැනගන්න (SIM පතක්ඇති ජංගම උපකරණයක් වාහනය තුල ඇතිවිට )
3.නැතිවූදුරකතන සොයන්නට (ක්‍රියාවිරහිත කර ඇති ප්‍රදේශයස්ථානය දැනගන්න)
4.ඕනෑම ජංගම උපකරණයක්තිබෙන ප්‍රදේශය/ස්ථානය දැනගන්න.
විශේෂනිවේදන: දුරකතන සන්නිවේදන කුලුනු පිහිටීම් අනුව ඔබට ලැබෙන ස්ථානවල තොරතුරු 100%නිවැරදි නොවිය හැක.නමුත්සාමාන්‍ය පුරවැසියෙකුට පසුවෙන්ම ලබාගතහැකි එකම සෙවාව මෙය පමනි.
Track your loved ones or mobile phone,devices registered with this Mobile Tracker Service.Type reg 360 and send SMS to 77177.
Find your loved ones anywhere in Sri Lanka through sms...
Both your number and the person you search for should be
register with the service
Service available only for dialog customers
This service can be used only with the permission of the person
you search.
Main Benefits
1.Track your loved ones ( Registered with this service)
2.Track your Car ( When there is a SIM with a Mobile Device in the Car)
3.Track Lost Phone ( Can Track Last locations for turned off mobile device)
4.Track any moving mobile device location by location with SMS
Pricing :
Rs.3+ Tax Per and Rs.5 + Tax Per Tracking SMS
For support call
*Special Note : When the device is in a single tower area accurate position may not show.but this is the only option you have to track mobiles)
අයකිරීම් 3ක් හා රජයේ බදු.යවන sms එකකට රු 5ක් හා රජයේබදු
සොයන්නාගේ කැමැත්ත මත පමනක් මෙම සෙවාව ලබාගත යුතුය
සහය සඳහා අමතන්න


Service type:
Mobile Phone
Report this ad

Contact

  • 0769014103

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad