ඕනෑම වහනයක මීටර් අලුත්වැඩියා කිරිම

For sale by Meter Solution MEMBER30 Nov 11:57 amWennappuwa, Puttalam

Rs 3,000

Negotiable


ඕනෑම වහනයක (DIGITAL SPEEDO) මීටර් අලුත්වැඩියා කිරිම සහ ඹීනෑම සෙවාවන්

1990 සිට 2016 ඕනෑම DIGITEL Vehical SPEEDO මීටර අලුත්වැඩියා කිරිම සහ ඹබගේ වහන ඹනෑම ඉලෙක්ට්රොනික සෙවාවන්
අපට කළ හැකි
ECU අලුත්වැඩියා

කමල් වීරසිංහ
108 / ඒ හනතෙටුපල පාර


Service type:
Car Periodic Maintenance
Report this ad

Contact

  • 0777933799

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Meter Solution

All Kinds Of Vehical Digitel Meter Repairs


Share this ad