ඕකිඩ් සහ වැන්ඩා

For sale by Supun udayanga 8 Sep 1:56 pmGalle, Galle

Rs 150

ඕකිඩ් සහ වැන්ඩා තනි සහ තොග අඩුම මුදලට අප වෙතින් ලබා ගත හැක

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0776656214

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad