ඔබට මුදල් අවශ්යද?

For sale by Speed Brands (Pvt) Ltd MEMBER 8 Oct 9:54 amColombo 5, Colombo


පිලිගත් ඉඩම් සමාගමක් මගින් ඔබගේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ නිරවුල් අයිතිය සහිත පදින්චි නොමෑති ඉඩම් සදහා ඉක්මන් කෙටි කලින ණයක්. ඈපකරුවන් නෑත. දන්ම අමතන්න.


Service type:
Financial / Legal
Report this ad

Contact

  • 0767100666

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad