නවතම කෘෂි -පළතුරු භෝග වගාවක්

For sale by Green Agro Farm-Kandy MEMBER19 Sep 12:45 pmAmpara, Ampara

Rs 256

ඔබට ඉහල ආදායමක් ලබා ගත හැකි නවතම කෘෂි වගාවක් / පළතුරු භෝග වගාවක් ආරම්බ කිරීමට කැමැත්තක් පවතීද?
ඒසේනම් අපගේ නවතම ඩ්රගන් ෆ්රුට් වගා කිරීමේ ව්යපෘතිය සමග එක්වී ඔබගේ ඉඩම වගා කිරීමට , වගාවෙන් කෙටි කාලීනව ඉහල ආදායම් ලැබිමට සුදානම්ව අප අමතා සම්බන්ද වන්න.

ඩ්රගන් ෆ්රුට් වගාවක් අපත් සමග ආරම්භ කිරීමට වැයවන දළ වියදම හා ආදායම.

අක්කරයක් වගා කිරීමට - පැළ 800 (එක් කණුවකට පැළ 2 බැගින්)
පැළයක මිළ - 250/=
පැළ සදහා වියදම - ලක්ෂ 2 කි.(200,000/=)
අක්කරයක් වගා කිරීමට යන දළ වියදම - ලක්ෂ 2 (200,000/=)

එක් කණුවකින් (පැළ 2කින්) ලැබිය හැකි පලදව - 8 kg (පළමු වර්ෂයේදී )
කණු 400 කින් (පැළ 800කින්)ලැබිය හැකි පලදව - 3200 kg
දැනට 1kg ක විකුණුම් මිළ - රු.500/= - 650/=
පළමු වසරේදී ලැබිය හැකි ආදායම - ලක්ෂ 16 කි .

පලදාව හා ආදායම වර්ෂයෙන් වර්ෂය වැඩි වන අතර වසර 25ක් දක්වා වගාවෙන් පලදාව ලැබිය හැක.
වැඩිදුර තොරතුරු සදහා අප සමග දුරකථනන් සම්බන්ද වන්න. (උදේ 8.30 - සවස 5.00 අතර කාර්යාල වේලාවන්හිදී පමණක් දුරකථන මාර්ගයෙන් සම්බන්ද වන්න.)
පිවිසෙන්න අපගේ ෆේස් බුක් පිටුවට - Green Agro farm kandy srilanka

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0813122962
  • 0702020209

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Green Agro Farm-Kandy

Green Agro Farm - Gannoruwa,Kandy


Share this ad