නවරත්න රිදි මුදුව Nawaratne Silver Ring

For sale by The Designers Gem and Jewellery MEMBER 8 Oct 7:04 amKandy, Kandy

Rs 5,500

Negotiable


Gents Nawaratne Silver Ring with Natural Gemstones
925 Silver ( රිදි )
More Designs Available
Gold Plating on Silver also available.
600 meters from Puspadana Girls College kandy
Licenced By the Gem & Jewellery Authority
ඔබේ අපල සදහා අවශ්ය ඔනැම වර්ගයේ ස්වාබාවික මැණික් ලාබාගැනිම සදහා විමසන්න
The Designers Gem & Jewellery
97a, Anniwatte Road Bahirawekande Kandy
Island wide Delivery can be arranged
ලංකාවේ ඕනෑම තැනකට කූරියර් සේවය මගින් බෙදාහැරීම සිදු කරයි
OPEN 7 DAYS A WEEK

Find us on Facebook -https://www.facebook.com/ TheDesignersGemandJewellery/


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0772261447

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
The Designers Gem and Jewellery

Best Gem & Jewellery Shop in Kandy


Share this ad

More ads from The Designers Gem and Jewellery