නවීන ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා පාඨමාලාව

For sale by Android Academy MEMBER15 Nov 7:16 amKurunegala, Kurunegala

Rs 6,500

~~~~~~~~~~~~~~~~~නවීන ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා පාඨමාලාව~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
නව පාඨමාලා ආරම්භය-2016 නොවැම්බර්/දෙසැම්බර්
~~~සියලු කරුණු මුලසිට සරලවම~~~
~~`~මූලික දැනුම අනවශ්යයි~~~
~~~දින 6 අධිවේගී පාඨමාලාව~~
~~නවතම ක්‍රම මගින් දෝෂ නිරාකරණය කිරීමට ඉගැන්වීම~~
~~100% ක් ප්‍රායෝගික පුහුණුව~~
~~ලියාපදිංචි වන සියලුම දෙනාට වටිනා කරුණු අඩංගු නිබන්දන මාලාවක් සහ pen drive එකක් නොමිලේ
note-සීමිත සිසුන් පිරිසක් බඳවාගනු ලැබේ(වෙන වෙනමම සිසුන් කෙරෙහි අවධානය යොමුකරන බැවිනි)~~
~~~~~පාඨමාලාව අවසානයේ ~~~~~
*software box රහිතව පරිගණකය මගින් පමණක්ද දුරකථන flash කිරීමට උගන්වන බැවින් සුළු මුදලකින් තනිවම ව්යායපාරයක් ආරම්භ කිරීමේ හැකියාව
*ඉහල පෙලේ ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා ආයතනයක සේවයේ යෙදීමේ හැකියාව
*ඕනෑම ජංගම දුරකථනයක් අලුත්වැඩියා කිරීමේ හැකියාව
*පහසු මිලට ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා කිරීමේ උපකරණ මිලදීගැනීමේ හැකියාව (විශේෂ වට්ටම් සහිතව)
ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳව සියලු කරුණු අවබෝධ වීම යන විශේෂ ප්‍රතිලාභ
ඔබට ලැබේ
~````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Syllabus
Software :
* Flashing
* Formatting
* Unlocking
Android,Microsoft,ios
Hardware :
* Tools & instruments used in mobile phone repairing.
* Basic parts of mobile phones
* Use of Multimeter,SMD,POWER SUPPLY
* Basic Circuit Board/ Motherboard Introduction.
* Assembling & disassembling of different mobile phones.
* Replacing mic, speaker, buzzer, LCDs,TOUCH PADs etc

ස්ථානය:-Android Academy,කළුගමුව පර,වරියපොළ


Report this ad

Contact

  • 0702451899

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Android Academy

Expert Android Courses,


Share this ad