නවාතැන් පහසුකම් in moneragala

For rent by padmini 9 Sep 1:45 pmMoneragala, Moneragala

Rs 2,500 /night

සංචාරකයන් සඳහා නවතන් පහසුකම් ඇත. රු.2000.00 සිට රු.2500.00 අතර . ශාඛාව මෙම අංකයට මුදල් බැර කර කාමර වෙන් කරවාගත හැක.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
Samitha Niwahana , Tissa road , Kataragama.
Property type:
Holiday bungalow
Report this ad

Contact

  • 0717763611
  • 0472236064

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads